Политика на поверителност и защита на личните данни

 

В съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу „Регламента“), „Етап-Адресс” АД, ЕИК 831590329 Ви информира за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни чрез интернет-страницата https://etapvoucher.com (уебсайта), съответно от нашите доставчици на услуги, целите, за които обработваме същите, мерките, които предприемаме за тяхната защита, Вашите права и начина, по който можете да ги реализирате.

При положение, че използвайки уебсайта, Вие предоставяте Вашите лични данни за обрабоване и приемате доброволно условията на настоящата политика за поверителност на данните.

В настоящата политика за поверителност, посочените по-долу понятия имат следните значения:

„Лични данни” представляват всяка информация, която се отнася до физическо лице, чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

„Обработване на лични данни” представлява всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат от „Етап-Адресс” АД отношение на личните данни с автоматични или други средства.

„Регламент” - Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

„Уебсайт” – интернет-страницата с адрес https://etapvoucher.com .

 

1.    Данни за администратора и контакти

„Етап-Адресс” ЕООД е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване предмета на дейност на търговското дружество - оператор на ваучери за храна.

Като администратор на лични данни, „Етап-Адресс” АД е отговорно за законосъобразното обработване на Вашите лични данни, които предоставяте при сключване на договори или ползване на услуги.

При положение, че желаете да се свържете с нас във връзка с настоящата политика, както и ако имате въпроси или искания във връзка с обработването на лични данни,  Ви молим да използвате  някой от следните координати:

 Телефон: 02 945 39 39

Електронен адрес: office@etapvoucher.com

Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 140, ет. 2

 

2.    В кои случаи събираме Вашите лични данни

 „Етап-Адресс” АД събира Вашите лични данни във следните случаи

а/ ако се свързвате с нас чрез формата за контакт „Свържете се с нас” от уебсайта, чрез телефон, по електронен адрес или по пощата;

б/ ако отговорите на директна маркетингова кампания;

в/ ако поръчате някоя от предлаганите от нас услуги;

„Етап-Адресс” АД не обработва лични данни на малолетни лица. Ако сте на възраст под 14 години, моля не ни предоставяйте Ваша информация, освен чрез действията от Ваше име на Ваш родител/настойник.

 

3. Кои лични данни събираме

„Етап-Адресс” АД може да обработи следните Ваши лични данни:

Идентификационни данни – имена, ЕГН, възраст, адрес, месторабота, длъжност, телефон, електронен адрес;

Данни относно ползването на уебсайта – дата, час и продължителност на посещението Ви в уебсайта, разглеждани страници, интернет-домейн и/или доставчик, IP адрес, браузър и информация за ползваните от Вас услуги.

 

4. Цели и основание за обработване на личните Ви данни

„Етап-Адресс” АД обработва Вашите лични данни единствено въз основа на законните основания за това, посочени в чл. 6 от Регламента и при спазване на задължителните принципи за обработването на данните - законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност.

Съответно на горното, нямаме право да обработваме Вашите лични данни, ако не е налице някое от правните основания, посочени в чл. 6 от Регламента.

Също така, наше задължение е да Ви укажем основанията за ползването на личните Ви данни, както с оглед на защита на Вашите права, така и с оглед на гаранцията за законността на ползването им от „Етап-Адресс” АД.

В изпълнение на това наше задължение, посочваме целите и основанията за обработване на личните Ви данни:

  1. Обработваме Вашите лични данни с оглед на упражняване на правата и задълженията ни, които възникват от сключени с Вас или Вашия работодател договори. Съгласно Общия регламент за защита на личните даннз, имаме основание да обработваме тези лични данни законно, въз основа на чл. 6, ал.1 буква „б“ от регламента (изпълнение на договор) и чл. 6, ал. 1, буква „в” от Регламента (изпълнение на законово задължение).
  2. Обработваме Вашите лични данни с оглед на осъществяването на кореспонденция с потенциални, настоящи и бивши клиенти и партньори, обслужване на клиенти, предоставяне на отговор на Ваши искания, въпроси и други изявления, изпращането на уведомления и друга информация относно уебсайта, както и за други взаимоотношения между нас, както и за промени в условията или политиките на уебсайта. Съгласно Общия регламент за защита на личните даннз, имаме основание да обработваме тези лични данни законно, въз основа на чл. 6, ал.1 буква „б“ от регламента (изпълнение на договор) и чл. 6, ал. 1, буква „в” от Регламента (изпълнение на законово задължение), чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента (изрично съгласие на субекта) и чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента (за целите на легитимните интереси на „Етап-Адресс” АД).
  3. Обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на информационни бюлетини, информация за промоции, отстъпки и оферти, както и информация относно съществуващи и нови услуги и продукти. Основание за обработване на тези лични данни е единствено Вашето изрично съгласие по по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента.
  4. Обработваме Вашите лични данни с цел директен маркетинг по отношение на потенциални, настоящи и бивши клиенти на администратора. Основание за обработване на тези лични данни е чл. 6, ал. 1, буква „а” от Регламента (изрично съгласие на субекта), както и чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента (с оглед на легитимните интереси на „Етап-Адресс” АД). Имате право да оттеглите съгласието си за такова обработване на данните Ви по всяко време занапред, като изпратите възражението на контактните координати, посочени по-горе.
  5. Обработваме Вашите лични данни с цел постигане на нашите търговски цели, като анализ на данни, удостоверявания, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги, идентифициране на тенденциите при браузването на Уебсайта. Основание за обработване на тези лични данни е чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента (изрично съгласие на субекта), както и чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента (с оглед на легитимните интереси на „Етап-Адресс” АД).

В определени случаи законодателството може да предвижда предоставянето и/или разкриването на Вашите лични данни, при спазване разпоредбите на Регламента, Закона за защита на личните данни и другите норми на българското законодателство. Когато е възможно, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако става въпрос за предотвратяването или разкриването на престъпление.

 

5. Срок за съхранение на данните.

Дружеството обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

В някои случаи, когато това се налага, можем да съхраняваме личните Ви данни за по-продължителен период от време, когатоима необходимост от запазване на документацията за нашите взаимоотношения с оглед на последващото ѝ възпроизвеждане.

След изтичане на сроковете за обработване, личните данни се анонимизират или се унищожават.

 

6. Право на защита на личните данни

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламента, са насочени към осигуряване правата Ви в качестото Ви на субект на личните данни, а именно:

Тези права може да бъдат упражнени чрез отправено от Вас искане до „Етап-Адресс” АД (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретното си искане, като индивидуализирате в достатъчна степен същото и данните, за които то се отнася. Искането следва да бъде подписано и изпратено на посочените по-горе координати на „Етап-Адресс” АД.

 

7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако считате, че са нарушени Вашите права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg  или до Административен съд – София-град.

 

8. Бисквитки

Уебсайтът използва т.нар. бисквитки, за да ви предложим по-добра и персонализирана интернет услуга.

Бисквитката представлява малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от Вашия браузър на хард диска на вашето устройство (компютър, лаптоп, таблет, смартфон или друго устройство) от интернет-страниците, които посещавате.

Бисквитките имат за цел да направят Вашата работа с интернет-страницата по-сигурна и бърза. Те запомнят Вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език) и изпращат информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie).

По отношение на уебсайта,  бисквитките осигуряват функционалността му, като влизане, запазване на информацията за исканата услуга преди изпращането ѝ до сървъра, запомняне на Вашите настройки по време на посещения и за защита на потребителите от определени кибер-атаки.

Чрез промяна на настройките на Вашия браузър, Вие имате възможност да приемате или да отказвате бисквитките, независимо дали това е извършено преди или след първото зареждане на уебсайта. При положение, че сте забранили бисквитките, е възможно да не можете да използвате пълната функционалност на интернет-страницата.

Използваме следните видове бисквитки:

а. Бисквитки за уебсайт функции – това са такива бисквитки, които запазват информацията, която ни е нужна за  да ви предложим подобрени и по-персонализирани функции, като например запомнянето на Вашите предпочитания. Тези бисквитки събират анонимна информация и не могат да проследят действията ви на други уебсайтове.

б. Аналитични бисквитки – това са бисквитки, които събират статистически данни, които ние събираме, защото са ни необходими за да подобряване на интернет- страницата. Тези бисквитки ни позволяват да установим броя на потребителите на уебсайта и да събираме информация как се използва той (например кои страници най-често използва даден потребител и дали получава съобщения за грешка на някоя страница). Тази информация ни помага да подобрим работата на нашия уебсайт - като например да осигурим по-лесен начин за намиране на това, което търсите.

в. Други видове бисквитки, които може да бъдат използвани на по-късен етап. Ще ви информираме чрез актуализиране на нашите политики, в случай че използваме и други видове бисквитки.

Повече за бисквитките и за тяхното управление, може да научите на http://www.allaboutcookies.org/

 

9. Въведени от Дружеството мерки за защита на личните данни.

Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни

Вашата информация се съхранява на защитени сървъри на Администратора или на негови подизпълнители или бизнес-партньори.

Информацията, която се съхранява на хартиен носител, е защитена с физическа защита от достъп.

„Етап-Адресс” АД е приел Правила за обработка на лични данни, с които е запознал служителите си, които писмено са се задължили да ги спазват. Тези правиал предвиждат изрично задължение за конфиденциалност.

Администраторът е приел процедури и оторизации за лицата, които имат право на достъп до личните данни.

 

10. Администратор

„Етап-Адресс” АД, дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, ЕИК 831590329, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.  София, бул. „Васил Левски” № 138, телефон: 02 945 39 39 електронен адрес: office@etapvoucher.com